0181 412 004

Schapen

Vaccinaties

‘t Bloed/Zomerlongontsteking: Heptavac-P®

Deze enting biedt bescherming tegen ’t bloed (Clostridium) en zomerlongontsteking (Pasteurellose). Het bloed veroorzaakt acute sterfte, vaak bij de sterkst groeiende lammeren. De ziekte kan vanaf 3 weken leeftijd gezien worden en treft in uitzonderlijke gevallen nog lammeren tot 12 maanden oud. Meestal worden er voor de acute sterfte eerder geen ziekteverschijnselen waargenomen. Deze ziekte is dan ook niet te behandelen. Wij adviseren daarom om te vaccineren tegen ’t Bloed.

Zomerlongonsteking kan ook acute sterfte veroorzaken, maar vaak worden nog lammeren gezien met hoesten, neusuitvloeiing en pompende ademhaling. Ook hiervoor geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Lammeren kunnen vanaf 3 weken worden gevaccineerd, na 4-6 weken moet de enting herhaald worden.

Lammeren kunnen ook beschermd worden door de ooien 4-6 weken voor het lammeren te enten. Als de ooi nog nooit gevaccineerd is moet dit tweemaal gedaan worden met een interval van 4-6 weken, waarvan de laatste 4-6 weken voor het lammeren plaats vindt. De enting moet daarna jaarlijks 4-6 weken voor het lammeren herhaald worden.

Q-Koorts: Coxevac®

Bij instellingen waar sprake is van een verhoogd mens-dier contact (kinderboerderijen, zorginstellingen) is deze vaccinatie verplicht, en dient ieder jaar voor 1 augustus uitgevoerd te worden. Tevens is deze vaccinatie verplicht bij alle melkschapenbedrijven met meer dan 50 dieren.

De vaccinatie dient ieder jaar voor 1 augustus geregistreerd te worden bij het ministerie van LNV. De vaccinatie zorgt er voor dat de dieren niet ziek worden en in mindere mate kiemen uitscheiden, waardoor het risico van besmetting bij de mens aanzienlijk verkleind wordt. Dieren kunnen vanaf 3 maanden gevaccineerd worden.

Basisvaccinatie: tweemaal met 3 weken er tussen
De vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden

Naast de vaccinatie adviseren wij kinderboerderijen in voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden tijdens de lammerperiode om besmetting van dier op mens te voorkomen.

Rotkreupel: Footvax®

Rotkreupel is een bacteriële infectie waarbij schapen kreupel gaan lopen of zelfs op de knieën gaan grazen om de klauwen te ontlasten. Vaak wordt een stinkende geur tussen de klauwen waargenomen. De infectie wordt opgelopen op het land, met name wanneer dit nat is. Ook een nieuw aangevoerde ram kan de besmetting mee nemen waardoor plotseling veel schapen kreupel lopen. Naast het bekappen en ontsmetten van de klauwen is het bij een uitgebreide besmetting verstandig om schapen hier tegen te vaccineren.

Deze vaccinatie kan zowel preventief als ter behandeling van rotkreupel gegeven worden. Dieren kunnen vanaf 3 maanden leeftijd gevaccineerd worden.

Basisvaccinatie: tweemaal met 6 weken er tussen.
In verband met soms ernstige ent-reacties is het beter schapen niet 4 weken voor en 2 weken na het lammeren te vaccineren.

Ontwormen

Schapen zijn gevoelig voor worminfecties. Helaas hebben de maagdarmwormen in Nederland in een rap tempo resistentie ontwikkeld tegen veel gebruikte ontwormingsmiddelen. Het is dan ook voor bedrijfsmatig gehouden schapen noodzakelijk om een goed ontwormingsbeleid te voeren, wat uit verschillende onderdelen bestaat:

  • Een goed weidemanagement waarbij land gemaaid kan worden om de infectiedruk te verlagen en het lang genoeg leeg laten staan van land om herbesmetting te voorkomen. Ons advies is om voor 1 juli om de 3 weken om te weiden en na 1 juli om de 2 weken. De infectiedruk op een weide is pas verdwenen na 3 maanden zonder beweiding.
  • Op vaste momenten mestonderzoek om te bepalen welke wormen aanwezig zijn en hoe groot de infectiedruk is, door middel van McMaster mestonderzoek (zie laboratorium bepalingen).
  • Aan de hand van bovenstaande de juiste ontwormingsmiddelen toedienen op het juiste moment. Hieruit kan ook blijken dat er geen ontworming nodig is.
  • De rode lebmaagworm (Haemonchus contortus), verdient apart aandacht. Deze worm wordt vanuit de lebmaag uitgescheiden door volwassen ooien, en kan in de zomermaanden een acuut dodelijk verlopende infectie veroorzaken bij met name lammeren. Kenmerkend is het acuut overlijden en de bleke tot papierwitte slijmvliezen. Behandeling van de rode lebmaagworm is mogelijk, en kan het beste geschiedde aan de hand van preventief mestonderzoek.

Ontwormen is altijd maatwerk. Neemt u daarom contact met ons op voor een ontwormingsbeleid op uw bedrijf.

Voor hobbymatig gehouden schapen, vaak met een enkele weide (standweide), gelden andere maatregelen om maagdarmwormen tegen te gaan. Hierbij is regelmatig mestonderzoek van groot belang om te bepalen hoe vaak er ontwormd moet worden en met welk middel.

U kunt bij ons tijdens onze openingstijden dagverse mest brengen van uw schapen. U krijgt doorgaans dezelfde dag een uitslag met bijbehorend advies.

Vliegenbestrijding

Met name in de weideperiode is het van belang om uw schapen te beschermen tegen vliegen en muggen. Kleine muggen (knutten) kunnen verschillende gevaarlijke ziekten overbrengen op schapen, zoals Blauwtong en Schmallenberg. Zeker bij schapen en lammeren met diarree kunnen vliegen hun eitjes in de vacht van het schaap leggen, waarna de maden zich ingraven in het dier. Door de schapen tijdig te scheren en goede behandeling tegen maagdarmwormen en coccidiën kan al veel ellende voorkomen worden. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de juiste middelen tegen vliegen en muggen.